TMI Facebook TMI Twitter TMI Linkedin TMI Google TMI RSS

Téma měsíce

Společnost Fatra pokračuje v realizaci výstavby nové válcovny. Od listopadové prohlídky staveniště se mnohé změnilo a některé budovy, které byly zatím jen v projekčních plánech, již mají pevné základy...

TOP Produkt

Dokonalé síťové propojení strojů a strojních celků a dosažení úplné transparentnosti celého životního cyklu výrobků jsou nanejvýš důležitými úkoly nadcházející éry v průmyslu.

Video

Pátý ročník konference, která tradičně probíhá v Olomouci, se letos poprvé koná v Praze (společně s LABOREXPO 2017). Cílem akce je posílit konkurenceschopnost firem v potravinářském a farmaceutickém...

Katalog

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Události

Technology Days 2019
2019-06-17 - 2019-06-20
Místo: Výstavní a společenské centrum IDEON, Pardubice
Moderní technologie ve farmacii
2019-09-25
Místo: Brno

MES COMES pomáhá řídit výrobu a údržbu lisoven plastů

Zákazníci z automobilového nebo elektrotechnického prů­myslu patří mezi nejčastější klienty lisoven plastů. Efektivní řízení výroby a údržby významně pomáhají těmto náročným klientům k dosažení prosperity. Výrobní informační systémy třídy MES podporují flexibilitu i ekonomiku výroby lisoven tak, aby i víceleté projekty zůstávaly ziskovými. Příkladem ověřeného výrobního IT systému je MES COMES, který je nasa­zován pro operativní řízení a sledování výrob již více jak 13 let ve strojírenství, výrobě automobilů i dalších oborech. K velmi komplexním a sofistikovaným aplikacím patří i plánování a ří­zení výroby v lisovnách plastů, která je k disposici v roce 2016 v nové a rozšířené verzi.

COMES je plně webový a modulární MES systém s web klienty viz. obr. 1. COMES umožňuje v operativním řízení výroby a údržby reali­zovat všechny očekávané funkce a uživatelé na základě požadavků jejich výroby je nasazují, jak potřebují, s jejich možným rozšířením v budoucnu. Aplikace je vytvořena oborovou parametrizací pro lisovny plastů z konfigurovatelného konceptu řízení diskrétní výroby COMES. Proto ji lze snadno a rychle upravit podle požadavků klientů (funkč­nosti a procesní odlišnosti). Aplikaci COMES řízení výroby a údržby lisoven plastů stručně popíšeme.

Konfigurace systému COMES a příprava výroby

COMES je možné snadno konfigurovat na konkrétní nasazení pomocí číselníků (lidé, směny, stroje, formy, pracovní postupy, tech­nologické postupy…).

Základní funkce technické přípravy výroby TPV je obvykle řešena v podnikovém IT systému (ERP), nebo je možné TPV realizovat v COMES. Systém COMES přebírá takto vytvořené informace a vyu­žívá je pro plánování, řízení, monitoring i sledování výroby. 

Příprava materiálů a řízení skladů

COMES obsahuje WMS funkce pro příjem surovin a řízení skladů materiálů, výrobků a jejich expedice. Součástí aplikace je mobilní rozhraní pro operátory ve skladu (čtečka čárového kódu s displejem), kteří mohou pracovat s daty i v reálném čase. Integrované funkce přípravy materiálů a interní logistiky podporují celkovou optimalizaci podniku ve spolupráci s vlastním řízením výroby. 

Sběr dat z výroby a přenos řídicích programů

Jedná se o základní funkčnost pro sběr výrobních a technologic­kých dat, odvádění výroby s možností doplnění o přenos řídicích programů do vstřikolisů z databáze COMES. 

 

Obr.1 – architektura systému COMES pro lisovny 

Sběr technologických parametrů (teploty, tlaky, polštář, časy cyklů aj.) je z každého cyklu stroje, hodnoty mimo tolerance lze eskalovat (SMS, e-mail aj.). Je možné grafické zobrazení vývoje para­metrů v čase (trendy). Výrobní data monitorují cykly stroje, prostoje, poruchy, neshodné výrobky, typy jejich neshod aj., jejich hodnocení a zpracování ukazuje COMES ve statistikách. 

Operátorské terminály

Přehledné uživatelské rozhraní s možností touch ovládání je pro operátory snadné. Terminál může sloužit pro jeden stroj nebo pro skupinu strojů. Operátorské terminály mohou mít různé krytí a jsou vybaveny čtečkami čárových kódů či RFID či tiskárnou štítků.

Jsou využívány pro následující funkce:

 • Přihlášení uživatele (operátora, seřizovače aj.) přes ID potřebných typů, čtečky lze využít i k identifikaci obalů, materiálů a forem
 • Součástí funkčnosti může být kontrola školení výrobních ope­rátorů z hlediska jejich kvalifikace, BOZP a dalších oborových předpisů (automotive) 
 • Přidělení výrobní zakázky nebo operace
 • Elektronická výrobní dokumentace (instrukce, výkresy, seřizo­vací informace)
 • Spuštění elektronicky přidělené výroby nebo ručním skenová­ním výrobního příkazu
 • Zobrazování stavů (plán versus skutečnost)
 • Vkládání dat (klasifikace prostojů, neshod, úkonů a činností)
 • Přivolání údržby (SMS, e-mail)
 • Odvádění výroby (k automatickému počtu výlisků je možné přidat i ručně odvedené kusy, neshodné výrobky) přímo na pracovišti nahrazuje papírové formuláře a spoří výrobní admini­strativu, data mohou být současně přenesena do ERP systému.
 • Pro práci seřizovače je možné nahrát/stáhnout aktuální řídicí program lisu 

Komunikace s ERP systémem a integrace na stroje

Primární zdroj dat zůstává ERP systém, ze kterého dochází k importu dat do systému COMES. Údaje, které ERP systém neobsahuje, jsou zadávány v systému COMES. Data jsou zpracována v systému COMES a následně zasílána do ERP.

Operativní řízení a hodnocení výroby

Vedoucí pracovníci na všech úrovních mají přístup přes svoje PC nebo mobilní zařízení (tablety, smartphone) k informacím o plnění výrobních zakázek, stavech výroby v podobě graficky vizualizované informace. To umožňuje operativní zásahy do výroby.

K dispozici jsou konfigurovatelné statistiky o datech zdvihů, pro­stojích, report výsledků výrobního příkazu, vytíženosti, výrobní statistiky KPI (např. OEE). Současně je údržba informována o plánovaných úkolech a poža­davcích na odstranění případných poruch. Tak má výrobní tým mož­nost na všech pozicích optimalizovat výsledky svojí produkce. 

Plánování výroby

Účinným prvkem systému řízení je detailní rozvrhování výroby, obvykle na týden (obr. 2). COMES APS dokáže vypočítat optimální plán podle zadaných kritérií, rychle reagovat na možné změny odvo­lávek zákazníků, a to i během směny, nebo vkládat urgentní zakázku. Systém sestaví vhodné pořadí výrobních zakázek pro jednotlivé stroje a linky, plán výměn forem plus seřízení stroje i plánování lidských zdrojů – operátorů ve výrobě. Díky instalovanému sběru výrobních dat zobrazuje situaci plánu versus výrobní realita v reálném čase a vedoucí výroby mohou operativně reagovat na situace u vstřiko­vacích lisů, aby splnili sjednané termíny zakázek.

Některá vstupní data je možné importovat z celopodnikového informačního systému (ERP), z jiných datových zdrojů nebo vytvářet přímo v plánovacím software COMES. 

Výpočet plánu výroby v aplikaci COMES probíhá na základě zadání vstupních informací prostřednictvím funkce automatického pláno­vání nebo ručně. Automatické plánování je komplexní funkcí, která pomocí optimalizačních algoritmů vytváří plán, obvykle s těmito cíli:  

 • maximálně využít výrobní kapacity
 • minimalizovat přejezdy mezi výrobky
 • minimalizovat počty pracovníků
 • optimalizovat dostupnost surovin pro výrobu
 • rozložit výrobu rovnoměrně v čase (nastavení je volitelné) a jiné

Obr. 2 – Zobrazení automaticky vypočítaného plánu výroby

Přidělení plánu do výroby a zpětná vazba

S využitím dat a informací o skutečném stavu výroby je graficky zobrazeno plnění plánu (obr. 2). Vizualizace plnění plánu výroby slouží jako zpětná vazba pro plánovače a vedení výroby, kteří mohou plán operativně změnit tak, aby bylo možné dodržet plnění termínů zakázek.

Řízení údržby

Součástí systému je CMMS modul COMES Maintenance s funkcemi pro řízení údržby strojů a zařízení. Zadávání údajů je možné z PC i mobilních zařízení, vytváří se elektronický záznam ze systémových i vložených údajů. Evidují se motohodiny, počty cyklů, což umožňuje preventivně plánovat údržbu i vést historii oprav zařízení. Údržba a seřizovači jsou upozorněni na plánované úkony. Pro údržbu jsou k dispozici dokumenty (popisy, výkresy, schémata, fotografie). K výho­dám patří zajištění jednotné úložiště dat i dokumentů.

Vstřikovací formy

Systém COMES eviduje historii každé formy, její nasazení na lisy, údržbu, repasi aj. Pro identifikaci forem je možné využít RFID čipy nebo čárové kódy s mobilními čtečkami kódů (obdoba terminálů ve skladech). Je tak možné evidovat umístění formy, počty cyklů, poznámky k formě a jejímu využití.

Závěrem

MES COMES umožňuje kapacitně plánovat výrobu, řídit sklady surovin i výrobků a materiálovou logistiku výroby, sledovat průběhy zakázek, operativně řídit výrobu, optimalizovat jakost, dokumentovat výrobu a odvádět ji do ekonomických/účetních IT systémů. Umožňuje řídit údržbu strojů a forem.

Uživatelé oceňují komplexnost řešení, rychlou návratnost vložených prostředků a podporu silného týmu výrobce, firmy COMPAS automatizace, spol. s r. o.

Kontakt: marketing@compas.cz, www.compas.cz, www.oee.cz, www.comes.eu

Přínosy řízení lisoven plastů systémem COMES:

Cílem nasazení systému COMES je zefektivnění výrobních procesů v lisovnách. Informace jsou díky webové architektuře vždy a všude dostupné i na mobilních zařízeních manažerů. COMES:

 

 • Automaticky vypočte plán výroby, řídí a vyhodnocuje produkce pro všechny typy vstřikovacích strojů včetně download řídicích programů daného výrobku: Arburg, Battenfeld, Demag, Engel, Haitian, KraussMaffei aj.
 • Sbírá výrobní a technologická data zařízení v okamžiku jejich vzniku
 • Vytváří přehledy a statistiky rozpracovaných zakázek
 • Sleduje toky materiálů ve výrobě, vytváří „rodokmen“ výrobku, poskytuje traceability výroby
 • Nahrává výrobní programy do vstřikovacích lisů
 • Snižuje výrobní administrativu využitím elektronické výrobní doku­mentace, vytváří elektronické/papírové protokoly, podporuje práci operátorů, mistrů, technologů i pracovníků jakosti
 • Dokladuje kvalitu výroby zákazníkům
 • Shromažďuje historii technologických dat o jednotlivých cyklech
 • Signalizuje prostoje, okamžitě informuje údržbu (SMS, e-maily, majáky), eskaluje informace
 • Podporuje práci operátorů, zobrazuje výrobní data zakázky, aktuá-lní provozní instrukce a postupy, výkresy. Upozorňuje na končící výrobní příkaz pro přípravu nové zakázky
 • Odvádí výrobu přímo u strojů lisovny
 • Řeší agendu s lidskými zdroji, evidenci operátorů a přehledy, vyka­zování práce operátorů a seřizovačů, tvoří podklady k jejich hod­nocení, testuje znalosti operátorů
 • Vytváří manažerské statistiky pro vykazování výsledků výroby pro vedení podniků
 • Komunikuje s ERP systémy SAP, MS DYN (Navision, Axapta), Helios, QI, aj.
 • Přenáší výrobní zakázky, postupy, receptury, příkazy, číselníky, materiály, zařízení a formy
 • Vrací ERP systému informace o použitých materiálech, spotře­bách, stavech výroby a zakázek, vyrobených kusech, prostojích i neshodách
 • Vytváří sestavy a protokoly, např. protokol o výrobní směně
 • Umožňuje řízení údržby lisovacích forem a strojů

Ověřené praxí – historicky první komplexní řešení v ČR od r. 2008! 

Výkon pro bezpečnost - samos® PRO COMPACT

Výkonné kontroléry nové generace samos®PRO COMPACT jsou dalším členem portfolia bezpečnostních produktů společnosti Wieland Electric. Se svojí šířkou pouhých 45 mm se tyto kontroléry hodí k...