TMI Facebook TMI Twitter TMI Linkedin TMI Google TMI RSS

Téma měsíce

Mnoho lidí aktivně činných na průmyslovém trhu často dává rovnítko ve vztahu Průmysl 4.0 a digitalizace. Pokud bychom se zde pustili do hlubší polemiky, zjistili bychom, že tak jednoduché to úplně...

TOP Produkt

Společnosti Rockwell Automation a McRae Integration společně vyvinuly řešení FactoryTalk Brew pro velké pivovary.

Video

Pátý ročník konference, která tradičně probíhá v Olomouci, se letos poprvé koná v Praze (společně s LABOREXPO 2017). Cílem akce je posílit konkurenceschopnost firem v potravinářském a farmaceutickém...

Katalog

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Události

Technical Computing Camp 2019
2019-09-05 - 2019-09-06
Místo: Hotel Fontána, Brněnská přehrada
Moderní technologie ve farmacii
2019-09-24
Místo: Brno

Společnost VESKOM drží krok se soudobými trendy v Průmyslu 4.0

Digitální transformace průmyslu se stala realitou. Zasahuje všechny oblasti výrobního procesu, kdy dochází k integraci průmyslových systémů v rovině vertikální, horizontální a inženýrské podpory. V praxi to představuje řízení životního cyklu výrobku, propojení fyzických systémů s virtuálními a vznik nových business modelů, kdy se některé procesy stávají službou. Jako příklad lze uvést údržbu.

Společnost VESKOM působí v oblasti průmyslu a TZB již více než 25 let. Má tak možnost srovnávat situaci před několika lety se současností v jednotlivých specifických oborech týkající se využití energie stlačeného vzduchu, tepla a chladu. Zákazníkům nabízí komplexní služby. Díky tomu dokáže velice přesně sledovat trendy v jednotlivých oblastech a vzájemně je porovnávat.

Klíčovou otázkou každé společnosti je, ve kterých oblastech činnosti je tento subjekt ekonomicky nejaktivnější a tedy na co by se měla společnost do budoucna zaměřit. Pro většinu zakázek firmy VESKOM platí, že jsou obchodního nebo servisního charakteru.

„To byl důvod, proč jsme se zaměřili na porovnání těchto aktivit, jelikož montáž je součástí pouze technicky složitějších zakázek. Například poměr mezi obchodem a servisem v oblasti stlačeného vzduchu se v uplynulých letech výrazně změnil. Zatímco v roce 2001 převládal obchod, v minulém roce činil třetinu obratu. S rozvojem společnosti tak docházelo k postupnému zvětšování objemu prací v rámci servisu, až se tato oblast stala nejdůležitější. Pro techniku stlačeného vzduchu je běžný životní cyklus asi 12 až 15 let. V průběhu této životnosti je třeba 2x za rok provádět pravidelný servis – vždy v závislosti na druhu zařízení,“ říká Ing. René Kunčar, ředitel společnosti VESKOM.     

Technologie chlazení naopak není obecně příliš závislá na pravidelných servisech, i když v současné době je nutno splnit veškerá legislativní nařízení týkající se těsnosti chladivových okruhů dle množství a typu použitého chladiva. V porovnání s investiční náročností chladivového zařízení jsou jeho servisní náklady podstatně menší než je tomu u kompresorové technologie. Servis činil v minulém roce 29 procent obratu firmy v tomto segmentu.

V případě tepelných čerpadel a technologií vytápění, kde je největším trhem sektor menších privátních investorů činil servis cca 7 procent a dnes je tomu podobně. Zde je nutno zdůraznit, že úspěch v prodeji nových tepelných čerpadel značným způsobem ovlivnil poměr obchodu a servisu ve sledovaných letech. Do budoucna lze očekávat růst obratu servisu ve srovnání s obchodem.

Když vzájemně porovnáme získané trendy, tak ve všech definovaných oborech došlo k přesunu důležitosti z části obchodu do servisu. Tento trend je charakteristický ve většině technických oborů. Servis se tedy stává jednou z nejdůležitějších oblastí nabízených služeb a obratově tvoří již největší část. Obecně lze říci, že úspěch firmy je do značné míry postaven na kvalitním servisu zákazníkům. „Aby byla kvalita servisu dostačující z pohledu dnešních požadavků zákazníků, je třeba hledat a používat nové dostupné procesy a technologie. V rámci dodávek technologií firmy VESKOM jsou systémy vybavovány moduly umožňující dálkový dohled a zasílání informačních zpráv příslušným pracovníkům servisu. Všeobecně tedy dochází k propojování a integraci jednotlivých v minulosti samostatných částí. V rámci jednotného informačního systému dochází k zajištění vstupních informací – potřeb zákazníka a propojení následných procesů, které jsou v případě schválení zákazníkem automaticky vykonávány. Automatizace procesů a zkrácení reakční doby lze dosáhnout díky novým zařízením vybaveným odpovídající technologií umožňující tuto zrychlenou komunikaci. Tyto nové stroje nebo zařízení přinášejí zákazníkovi další podstatnou výhodu a to je lepší energetická účinnost. Jmenujme například el. motory, šroubové bloky, chladivové kompresory, které jsou již od počátku navrhovány a vyvíjeny s maximálním ohledem na minimální energetickou náročnost a na optimalizovaný provoz. Příkladem může být instalace nadřazeného řídicího systému, který zajišťuje maximální efektivitu výroby stlačeného vzduchu při dodržení všech požadavků zákazníka i s ohledem na bezpečnost dodávky,“ zdůrazňuje Ing. Kunčar

V tabulce je znázorněna energetická náročnost systému pro výrobu stlačeného vzduchu v roce 2000 a nyní. Pro šroubové kompresory to je  cca 5 až 6 % zlepšení, což při předpokládaném ročním provozu tohoto zařízení  8.000 motohodin představuje u kompresoru s příkonem 37 kW úsporu 45 000 Kč při sazbě 2,5 Kč za kWh el. energie.

 

Název zařízení

Maximální příkon zařízení (kW)

Spotřeba el. energie na m3 (kW)

Rok výroby

Srovnání (%)

GD ES 30 

30

6,39

2000

+6

GD ESM 30 

30

6,08

2017

GD ES 37

37

6,56

2000

+6

GD ESM 37

37

6,18

2017

 

GD ES 45

45

6,45

2000

+3

GD ESM 45

45

6,28

2017

 

Dalším důležitým faktem při porovnávání nového a stávajícího zařízení je snižující se celková účinnost staršího kompresoru a to zejména hlavní části zařízení - šroubového bloku, kde lze po 7 až 8 letém provozu počítat s poklesem o 1 až 2 procenta díky opotřebení a zvyšujícím se netěsnostem v pracovním prostoru. V případě instalací s více kompresory je zákazníkovi nabídnuta nadřazená regulace, která na základě aktuální spotřeby vybírá vhodný kompresor nebo kompresory, s ohledem na co nejmenší energetickou náročnost a dodržení požadovaného tlaku. Nadřazený řídicí systém přináší zákazníkovi i jiné výhody jako je pravidelné střídání strojů a snížení nákladů na servis. Oblast kompresorového chlazení je výrazným způsobem ovlivňována dvěma faktory. Za prvé technologickými možnostmi globálních výrobců hlavních komponent a jejich optimalizací v rámci chladicích systémů a za druhé platnou legislativou v oblasti povolení užívání chladiv.

V případě tepelných čerpadel je nutné zdůraznit, že tento segment je již od prvopočátku zaměřen na úspory tedy co nejefektivnější výrobu tepla. Zde by tedy měly být úspory nejméně viditelné a měly by reflektovat srovnání špičkových technologií - technických možností v dobách svého vzniku.    

.                      

Název zařízení

Topný výkon (kW)

Příkon zařízení (kW)

Rok výroby

Top. Faktor

Navýšení COP* (%)

IVT HA C9

8,8

2,1

2004

4,2

 

IVT EQ C10

10,4

2,21

2017

4,7

12

IVT HA C11

10,3

2,3

2004

4,4

 

IVT EQ E10

10,4

2,19

2017

4,8

9

IVT HE D36

36,1

8,6

2010

4,2

 

IVT GEO G238

38,73

8,6

2017

4,5

7

Pozn. při podmínkách 0/35 oC u systémů TČ země-voda

 

* topný  faktor

Znázorněná tabulka je mezigeneračním srovnáním čerpadel IVT o podobných tepelných výkonech. I když je tento obor poměrně novým, i zde dochází k neustálému zlepšování a používání nejnovějších technologií. Za zlepšením současných tepelných čerpadel IVT stojí používání nejnovějších chladivových kompresorů a speciálních tepelných výměníků. Díky tomu došlo k tak výraznému mezigeneračnímu zlepšení a to až o 12 procent.

„Podstatným argumentem pro volbu společnosti VESKOM jsou nové technologické možnosti a jejich využití ve všech zmíněných produktových oblastech. V oblasti stlačeného vzduchu jsou dnes připravovány systémy v rámci Průmyslu 4.0 dohlížející na bezproblémový provoz technologie s ohledem na efektivní využití ND a upravující servisní intervaly dle konkrétních provozních podmínek. Při zhoršených podmínkách (vysoká prašnost, vysoká teplota chladicího vzduchu, časté starty nebo další nevhodný provoz atd.) dochází ke zkrácení, v případě dobrých provozních podmínek k prodloužení. Tento systém diagnostikuje a analyzuje provoz strojů a pomocí integrace jednotlivých automatizovaných částí v jeden komplexnější celek umožňuje dosažení vyšší efektivity - produktivity práce. Též pomáhá předcházet havarijnímu odstavení strojů a zkracuje reakční časy servisního zásahu.

Obdobně je to i v oblasti kompresorových chladivových zařízení, které je možno dodat s modulem GSM sledujícím stav zařízení a informujícím zákazníka a odpovědnou servisní organizaci o aktuální situaci systému. Další možnou alternativou je rozšířený regulátor umožňující vzdálený dohled a ovládání přes internetové připojení (IP adresu).

Pro všechny zákazníky v oblasti TČ bude v následujícím období dostupná aplikace zajišťující objednávání servisu včetně možnosti zkontrolovat si historii posledních servisních činností na daném zařízení prostřednictvím mobilního zařízení případně PC,“ shrnuje Ing. Kunčar, ředitel společnosti VESKOM

www.veskom.cz

Výkon pro bezpečnost - samos® PRO COMPACT

Výkonné kontroléry nové generace samos®PRO COMPACT jsou dalším členem portfolia bezpečnostních produktů společnosti Wieland Electric. Se svojí šířkou pouhých 45 mm se tyto kontroléry hodí k...